Jätehuolto J. Hämäläinen Oy

Henkilötietojen käsittely Jätehuolto J. Hämäläinen Oy:n ja asiakkaiden välillä

Tarkoitus

Tämän selvityksen tarkoituksena on sopia soveltuvan tietosuojalainsäädännön edellyttämällä tavalla henkilötietojen käsittelystä Jätehuolto J. Hämäläinen Oy:n ja asiakkaan välillä sovittujen palveluiden tuottamiseksi. Tämä liite tulee voimaan 25.5.2018.

Tietosuoja-asetuksen mukaisella rekisterinpitäjällä tarkoitetaan Jätehuolto J. Hämäläinen Oy:tä.

Jätehuolto J. Hämäläinen Oy huolehtii rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttamisesta henkilötietojen käsittelyssä siinä määrin kuin sovittujen palvelujen laatu ja laajuus edellyttävät. Rekisterinpitäjä huolehtii suorittamaansa henkilötietojen käsittelyyn liittyvän, käsittelytoimia koskevan tietosuojaselosteen laatimisesta ja ylläpidosta.

Jätehuolto J. Hämäläinen Oy vastaa siitä, että henkilötietojen käsittely on lainmukaista.

Käsiteltävät henkilötiedot

Jätehuolto J. Hämäläinen Oy:llä käsitellään seuraavia asiakkaiden henkilötietoja:

  • Asiakasrekisteri: asiakkaan nimi, postiosoite, puhelinnumerot, sähköpostiosoite, toimihenkilöiden nimet ja puhelinnumerot, IBAN pankkitili/OVT (elasku), BIC pankkiryhmä/OVT (elasku), suoraveloitus pankkitili (sv -asiakas)
  • Historia: asiakkaan nimi, postiosoite, käyntipäivämäärä, suoritettu työ
  • Laskuluettelo: asiakkaan nimi, laskun päivämäärä, laskun suuruus ja muut laskuun liittyvät tiedot
  • Lähetetyt elaskut (Finvoice): lähetetyt elaskut xml-muotoisina

Henkilötietojen käsittely ja palauttaminen

Jätehuolto J. Hämäläinen Oy käsittelee henkilötietoja vain sovittujen palvelujen tuottamiseksi asiakkaalle, palvelujen laskuttamiseksi ja palvelujen toistuvaksi suorittamiseksi, huomioiden tämä sopimusliite. Rekisterinpitäjä käsittelee henkilötietoja soveltuvan tietosuojalainsäädännön ja tämän liitteen mukaisesti. Jätehuolto J. Hämäläinen Oy:llä on oikeus mukauttaa henkilötietojen käsittely myöhemmin syntyvää vakiintunutta tietosuojalainsäädännön tulkintaa vastaavaksi kohtuullisen ajan kuluessa.

Palvelun päättyessä rekisterinpitäjä poistaa tiedot huomioiden laista mahdollisesti seuraavat säilyttämisvelvoitteet. Rekisterinpitäjä voi kuitenkin omien oikeuksiensa ja velvollisuuksiensa toteuttamiseksi säilyttää henkilötietoja tämän jälkeenkin tarpeellisin osin.

Salassapito ja tietoturva

Rekisterinpitäjä varmistaa, että henkilötietoja käsittelevät vain henkilöt ja niitä luovutetaan vain henkilöille, joilla on oikeus käsitellä henkilötietoja ja jotka ovat sitoutuneet noudattamaan salassapitovelvollisuutta tai heitä koskee asianmukainen lakisääteinen salassapitovelvollisuus. Jätehuolto J. Hämäläiinen Oy toteuttaa henkilötietojen käsittelyssä tarpeelliset tekniset ja organisatoriset toimenpiteet, kuten ohjeistaa henkilöstönsä ja huolehtii käyttämiensä järjestelmien tietoturvasta.

Alihankkijat ja henkilötietojen siirto Euroopan Unionin ulkopuolelle

Rekisterinpitäjällä on oikeus käyttää alihankkijoita (alikäsittelijä) henkilötietojen käsittelyssä. Alihankkija vastaa omassa toiminnassa tietosuojan alaisten tietojen käsittelystä. Jätehuolto J. Hämäläinen Oy ei siirrä käsittelemiään henkilötietoja Euroopan Unionin ulkopuolelle.

Tarkastusoikeus

Asiakkaalla on oikeus kustannuksellaan suorittaa auditointi arvioidakseen tämän liitteen mukaisten tietosuojavelvoitteiden täyttäminen ja henkilötietojen käsittelyssä noudatettavan tietoturvan taso.

Sopimusliitteen voimassaolo

Tämä sopimusliite on voimassa asiakassuhteen päättymisen jälkeen niin kauan kuin on tarpeellista henkilötietojen käsittelyyn liittyvän toiminnan loppuunsaattamiseksi, kuten sen ajan joka on tarpeen henkilötietojen poistamiseksi, tai kauemmin, mikäli soveltuva lainsäädäntö niin määrää.

Lähteet

Euroopan Unionin Tietosuoja-asetus (GDPR) 2016 lähteenä.